Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Animator Pracy – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w wieku 30+ z woj. małopolskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Numer 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego został rekomendowany do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://animator.edu-it.com.pl/