O PROJEKCIE:

Nazwa projektu: „Współpraca popłaca”

Numer Projektu: 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381

Czas trwania: od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

Instytucje uczestniczące w projekcie:

EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j.
ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów, Poland

Centro Didactico De Formacion Integral
C. Recoletas, s/n, 47006 Valladolid, Spain

SOBRE EL PROYECTO:

Nombre del proyecto: “La cooperación vale la pena”

Número de proyecto: 2022-2-PL01-KA210-VET-000099381

Duración: del 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024.

Instituciones participantes en el proyecto:

EDU-IT Augustyn, Pieprzycki sp.j.
ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów, Poland

Centro Didactico De Formacion Integral
C. Recoletas, s/n, 47006 Valladolid, Spain

OPIS PROJEKTU:

Projekt ma na celu rozwój instytucji partnerskich poprzez wspólną realizację przedsięwzięcia na poziomie europejskim, utworzenie platformy internetowej oraz kursu online, aktywizacje i włączenie do kształcenia ustawicznego osób o mniejszych szansach, pragnących nabyć kwalifikacje w zawodzie ”Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej” poprzez umożliwienie bezpłatnego kształcenia w formie online.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es desarrollar con las instituciones asociadas mediante la ejecución conjunta de un proyecto a escala europea, la creación de una plataforma de internet y un curso en línea, la activación y la inclusión en el aprendizaje permanente de las personas con menos oportunidades que deseen adquirir cualificaciones en la profesión de “Cuidador/a de personas mayores y discapacitadas” proporcionando formación en línea gratuita.

CELE PROJEKTU:

 1. Nabycie przez Partnerów projektu doświadczenia we wspólnej realizacji przedsięwzięć na poziomie europejskim oraz wzmocnienie potencjału współpracy narodowej.
 2. Aktywizacja i włączenie do kształcenia ustawicznego osób o mniejszych szansach pragnących nabyć kwalifikacje w zawodzie „Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej”.
 3. Opracowanie i umieszczenie na stworzonej w ramach projektu edukacyjnej platformy internetowej dwujęzycznego (polski i hiszpański) kursu „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” oraz materiałów edukacyjnych.
 4. Utworzenie ogólnodostępnej internetowej platformy edukacyjnej na której dostępny będzie utworzony w ramach projektu kurs.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

 1. Los socios del proyecto adquirirán experiencia en la implementación conjunta de proyectos a nivel europeo y fortalecerán el potencial de la cooperación nacional.
 2. Activación e inclusión en la formación continua de personas con menos oportunidades que quieran adquirir cualificaciones en la profesión de “Cuidador de personas mayores y discapacitadas”.
 3. Desarrollo y disposición del curso bilingüe (polaco y español) “Cuidado de personas mayores y discapacitadas” y materiales educativos en la plataforma educativa en línea creada en el marco del proyecto.
 4. Creación de una plataforma pública educativa en línea, donde estará disponible el curso creado como parte del proyecto.
DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie do realizacji projektu + wizyta przygotowawcza
 2. Utworzenie kursu online ”Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych” wraz z materiałami online.
 3. Utworzenie internetowej platformy edukacyjnej udostepniającej kurs, materiały dydaktyczne i komponent forum dla użytkowników
 4. Podsumowanie realizacji projektu oraz ewaluacja działań
 5. Rozpowszechnianie rezultatów projektu
 6. Zarządzanie projektem
PROCEDIMIENTO:

 1. Preparación para la implementación del proyecto + visita preparatoria.
 2. Creación del curso online “Cuidado de personas mayores y discapacitadas” junto con materiales online.
 3. Creación de una plataforma educativa en línea que pone a disposición de los usuarios el curso, los materiales didácticos y el componente del foro.
 4. Resumen de la implementación del proyecto y evaluación de las actividades.
 5. Difusión de los resultados del proyecto.
 6. Gestión del proyecto.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

W pliku poniżej przedstawiamy wypracowane rezultaty przez EDU-IT oraz Centro Didactico De Formacion Integral w ramach realizacji projektu „Współpraca popłaca”.

Osiągnięte rezultaty.pdf

RESULTADOS OBTENIDOS:

El siguiente archivo presenta los resultados alcanzados por EDU-IT y el Centro Didáctico de Formación Integral como parte del proyecto “La Colaboracion vale la pena”.

ResultadosES.pdf

REKOMENDACJE:

Kadra Projektu podczas spotkania podsumowującego w Hiszpanii wypracowała rekomendacje do dalszej współpracy i rozwoju wypracowanych rozwiązań.

Zapoznaj się z nimi poniżej:

rekomendacje PL

RECOMENDACIONES:

Durante la reunión acontecida en Espańa, por parte del personal del proyecto se propusieron recomendaciones para una mayor cooperación y desarrollo de las soluciones propuestas.

Échales un vistazo a continuación:

recomendaciones.ES

RAPORT EWALUACJI

Wyniki ewaluacji Kursu Opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych  przeprowadzone w okresie od  23.10.2023 do 20.11.2023r.

Evaluation report PL

REPORTE DE EVALUACIÓN

Resultados de la evalucación del curso “Cuidador de personas mayores y discapacitadas” realizado desde el 23 de octubre de 2023 hasta el 20 de noviembre de 2023.

Evaluation report ES

Kliknij flagę aby przejść do kursu

Utworzone w ramach projektu produkty: kurs „Opiekun/ka osoby zależnej”, materiały dydaktyczne, zasoby platformy internetowej są bezpłatne i udostępnione na zasadzie licencji otwartej: EUPL – European Union Public Licence.

Haz clic en la bandera para ir al curso

Los productos creados como parte del proyecto: el curso „Cuidador de una persona dependiente”, los materiales didácticos y los recursos de la plataforma en línea son gratuitos y están disponibles bajo una licencia abierta: EUPL – Licencia pública de la Unión Europea.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Financiado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de ellos.

Śledź postępy naszego projektu na     

 

Siga el progreso de nuestro proyecto en