Kurs „Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające” (40H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

Kurs:  „Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające

Liczba godzin: Łącznie 40 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie warsztatów i ćwiczeń
z zastosowaniem metod aktywizujących uczestników, pod kierunkiem kompetentnych
wykładowców/trenerów.

Wymagania: Osoby zainteresowane świadczeniem opieki nad dzieckiem do 3 roku życia oraz:
• posiadające kwalifikacje w zawodzie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
• nie posiadające udokumentowanego (co najmniej rocznego) doświadczenia w pracy z dziećmi do 3 roku życia uzyskanego bezpośrednio przed podjęciem pracy jako dzienny opiekun.

Cel: Uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze dziennego opiekuna zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia             4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r.         w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Plan kursu:

I. udzielanie dziecku pierwszej pomocy (15 godz.)
II. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów (10 godz.)
III. innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka (15 godz.).

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Cena: 750 zł