Kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające (80H)

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT zaprasza na kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

 

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-IT, Augustyn, Niedbała, Pieprzycki, sp.j.

Kurs:  „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – szkolenie uzupełniające”

Liczba godzin:  Łącznie 80 godzin dydaktycznych, prowadzonych w formie warsztatów i ćwiczeń
z zastosowaniem metod aktywizujących uczestników, pod kierunkiem kompetentnych
wykładowców/trenerów.
Szkolenie będzie odbywać się w formie  nauczania zdalnego.

Wymagania: Wykształcenie minimum średnie, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech, nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, oraz nie posiadanie kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, chcą podjąć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym jako opiekun.

Cel kursu: Uaktualnienie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do pracy w charakterze opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zgodnie  z wytycznymi Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz.U.2011.69.368).

Plan kursu:

I. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (60 godzin)

II. Kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin)

Certyfikat: Zaświadczenie ukończenia kursu na wzorze MEN.

Termin szkolenia: do ustalenia.

Cena: 749 zł